କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୫ ଜୁନିୟର୍ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି

?????????(???????????): ??????? ???? ??? ?????? ?????????? ?????? ????????? ?? ?????? ??????? ?? ?? ???????? ? ????????? ???????? ??? ????? ??????? ???????? ??? ? ??? ????? ???????????? ????? ????? ????? ? ??? ??????? ????? ?????? ?? ????????? ????????????? ???????????? ???? ???????? ??? ????? ????? ?? ??????? ???????? ???? ???? ? ????? ???????? ???????? ?

???????????? ???????, ‘??? ?????? ????? ????????? ?????? ???? ?????? ??????? ? ????? ??????? ??????? ???? ?????? ???????? ??? ??? ????? ??? ???? ????? ?????? ???????? ???-???? ????? ???? ?????? ???? ?????????? ?’

??????????? ??? ????????? ? ?????? ??????? ??????, ??? ??????? ?????? ??????? ???????? ???? ????? ???????? ??? ??????????? ???? ??????? ????? ?? ?????? ????????? ?? ??? ???????????? ??????? ????? ???? ??????? ? ??????????? ?????? ?????????? ???? ?????? ?????? ??????? ?

??? ????????????? ?????????? ?????? ????????????? ??????????? ??????, ????? ???? ???? ????? ?????? ????????, ?????? ???? ??.????? ????????, ??? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × 2 =